نظارت و کنترل بر آزمون های آنلاین

نظارت و کنترل بر آزمون های آنلاین

اتاق نظارت و کنترل بر آزمون های آنلاین
با حضور معاون آموزش دوره دوم