تصحیح، درج و کنترل نمرات آزمون های نوبت اول

تصحیح، درج و کنترل نمرات آزمون های نوبت اول

تصحیح، درج و کنترل نمرات توسط مشاورین پایه ها و دبیران محترم

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/135-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/136-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/136-2.jpg