آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 1399-1398

 آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 1399-1398

آزمون های نوبت اول دبیرستان علم و ایمان

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/135-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/135-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/135-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/135-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/135-4.jpg