آموزش ضمن خدمت پرسنل دبیرستان علم و ایمان

آموزش ضمن خدمت پرسنل دبیرستان علم و ایمان

آموزش ضمن خدمت پرسنل دبیرستان علم و ایمان

دوره آموزشی ICT جهت راه اندازی مدرسه مجازی علم و ایمان