تحویل کتاب و لوازم التحریر پایه هفتم

تحویل کتاب و لوازم التحریر پایه هفتم

تحویل کتاب های درسی ، کمک درسی و
لوازم التحریر پایه هفتم

اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز پایه هفتم

تا پایان وقت اداری امروز برای تحویل کتاب و لوازم التحریر فرزندان عزیزمان ، چشم به راه شما هستیم ....

https://eloim.ir/site_upload/blog/120-1.jpg