تحویل کارنامه های نوبت اول پایه هشتم

تحویل کارنامه های نوبت اول 

پایه هشتم

تحویل کارنامه های نوبت اول

پایه هشتم

سال تحصیلی 1400-1399

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/117-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-5.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-6.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-7.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-8.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-9.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-10.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-11.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-12.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-13.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-14.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-15.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/118-16.jpg