حضور کارکنان شهرداری و توصیه های مربوط به جمع آوری پسماند

حضور کارکنان شهرداری و توصیه های مربوط به جمع آوری پسماند

چند توصیه کارکنان شهرداری در زمینه پسماندهای شهری :

1- سعی در کاهش تولید پسماند.
2- تفکیک پسماندها از مبدا
3- کم حجم سازی پسماندها مانند فشرده سازی بطری های پلاستیکی
4- استفاده از فلش بجای CD
5- استفاده از کیسه های پارچه ای بجای نایلون های پلاستیکی.

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/115-1.jpg