تقدیر و تشکر بازرسان وزارت آموزش و پرورش از دبیرستان علم و ایمان

تقدیر و تشکر بازرسان وزارت آموزش و پرورش از دبیرستان علم و ایمان

تقدیر و تشکر بازرسان وزارت آموزش و پرورش از دبیرستان علم و ایمان