درباره ما

دل اندر زلف لیلی بند و کار عشق مجنون کن که عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی (حافظ)

نمی خواهم و نمی توانم آنچه را در سر دارم برایتان بازگو کنم.اما تنها آنچه را که در دل دارم می گویم دوستتان دارم

-به نام پروردگار هر دو عالم بخشنده و مهربان باش؛ همانا که او سرچشمه همه بخشش ها و مهربانی هاست.

-آرامش و مهرورزی را در دستور کار خود قرار ده،تا هر آنچه در جهان است برایت خوشبختی و آرامش آرزو کند.

-نوآوری و خلاقیت در تمام عرصه های زندگی را فراموش مکن؛ و بدان که خالق تو،در خلقت بی نظیرت تو را خلاقانه آفرید و بر خود آفرین فرمود.

-انسانها هر یک در جای خود و بنوبه خود منحصر بفردند،لذابه شیوه زندگی و نظر و توانایی های بی نظیر و بی بدیلشان ،احترام بگذار.

-هیچکس را با دیگری مقایسه مکن،چرا که برای کسب سعادت به تعداد مخلوقات عالم شیوه و راه و زندگی وجود دارد که ما از آن بی خبریم .

-از عدالت و راستی و اخلاق نیک فاصله مگیر ، و درهمه احوال و اعمال اعتدال پیشه کن

-سعی و تلاش و پشتکار را در خدمت توانایی و استعداد خود و دیگران قرار ده و از بخل ، خساست ، تنبلی وخودخواهی دوری کن.

-دشوارترین و سخت ترین راه برای رسیدن به موفقیت مقایسه خود با دیگران است . اما راه ساده تر از آن این است که تنها هر روز یک گام از خود فراتر باشی.

موضوعات درسی هر کدام در جای خود مهم و سرنوشت سازند، اما جامعه و فراگیران تو هدفی والاترند،لذا از صمیم قلب مردم را دوست بدار و با گفتار و رفتار دوستانه ات بانی خیر و دوستی باش.

- بدان که هر انچه می آموزی و به دیگران آموزش می دهی برای انجام امور زندگیست ،لذا از انچه یادگیری و یاد دهی بیهوده است دور باش و بر آنچه می خوانی و می دانی عمل کن.

-اولیا و انبیاء و مشاهیر و بزرگان عالم و اندوخته های آنان محصول لطف و مرحمت خدا و زندگی هزاران ساله و بیشمار مردمانند لذا از دستاوردها و اندوخته های آنان پاسداری و مراقبت کن و بر دست آوردهای ارزشمند بشری بیافزای ؛تا هرگز دچار سردرگمی ، شکست و زوال نشوی.

پاکی و پاکدامنی را سرلوحه کارهایت قرار ده تا برکت و وسعت الهی در تمام احوال نصیبت باشد.

- شادی و شادمانی بهترین و بزرگترین نعمت خداست بنابراین ،همواره شاد باش و شادی آفرین. بدان که قدر و ارزش هر انسان به میزان و مقدار شادیست که برای دیگران تولید می کند.

محیط زیست و حمایت از طبیعت و هر آنچه نعمت در زمین و آسمان است را پاس بدار و به قدر نیاز از آن بهره مند باش و همواره از زیاده روی ،حرص ، طمع و تعدی به دیگران بر حذر باش.

-از پایان زندگی،هراس به دل راه مده ، چرا که زندگی بشر بی پایان است و انسان و هرآنچه به دست و دل دارد در نزد خدا باقی خواهد ماند.

-شاد باش و با شاد بیاندیش و ازعلم و اندیشه خود و دیگران بهره مند باش.

-بر خداوند و وعده های راستینش توکل نما و از هر آنچه غیر اوست اجتناب کن و با نور فرامینش تا بی پایان هستی زندگی کن.

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. سلام و درود حق بر شما

مدیر و موسس دبیرستان علم و ایمان امیر هوشنگ امیری زاد